Skip to content


我指示律师向一名巫统博客赛阿巴阿里(Syed Akbar Ali)提出刑事及民事诉讼,控告他在推文中诽谤我为一名反马来人的共产主义者及种族主义者,并导致513种族暴动

我已指示我的律师向一名巫统博客赛阿巴阿里(Syed Akbar Ali)提出刑事及民事诉讼,控告他昨天在推文中诽谤我为一名反马来人的共产主义者及种族主义者,并导致513种族暴动。

赛阿巴在一篇附上我被修改成像毛泽东的照片的推文中,称呼我为”513之父”,并指控我因为我的反马来人言论和口号而导致513种族暴动发生,并标注着”MELAYU KELUAR! APA LAGI DUDUK SINI, KITA HENTAM LU, SEKARANG KITA SUDAH ADA KUASA(马来人滚蛋!还坐在这里做什么,我们打垮你们,现在我们已经掌权)”。

这张赛阿巴流传的图片指控我在以下的地点和日期发表一下言论:

  1. 使用“Malai-Si”口号,意思是 “Mati Melayu(马来人去死)”
  2. “Apa polis boleh buat, kita Raja. Buang sama polis Melayu.(警察可以做什么,我们称王。把马来警察也一同废了。)”(1969年5月11日,武吉免登)
  3. “Mati Melayu, sakai pergi masuk hutan(马来人该死,山藩进森林)”(1969年5月11日,武吉免登路)
  4. “KL sekarang cina punya(吉隆坡现在是华人的)”(1969年5月11日, Jalan Changkat Dollah)
  5. “Melayu balik kampung, melayu sekarang tiada kuasa. Sekarang kita Cina sudah control.(马来人回乡下,马来人现在已失去权力。现在我们华人已经掌权。)”(1969年5月12日, Jalan Tunku Abdul Rahman)
  6. “Melayu keluar…! Apa lagi duduk sini, kita hentam lu, sekarang kita sudah ada kuasa…(马来人滚蛋!还坐在这里做什么,我们打垮你们,现在我们已经掌权)”(1969年5月12日, Jalan Khir Kampung Baru)
  7. “…semua Melayu kasi habis, kasi halau semua polis.(让全部马来人完蛋,赶走所有警察)”(1969年5月12日,警察局前,富都路)
  8. “Apa ini Melayu, kita sudah perintah dia negeri, ini negeri bukan melayu punya, mata-mata lancau…!(什么马来人,我们已经统治了他们的地方,这地方不属于马来人,警察王八蛋)”(1969年5月12日)
  9. “Butuh Melayu, Malai si, pergi mati Melayu…(马来人王八蛋、马来人去死)”(1969年5月12日,Jalan Canvel).
  10. “Ini negeri bukan Melayu punya, kita mahu kasi halau semua Melayu(这不是马来人的地方,我们要赶走所有马来人)”(1969年5月12日,武吉免登路).

这些都是卑劣的谎言。我不只从未发表这些言论(事实上,这样的词句我一辈子都不曾使用),而且1969年5月11日至13日爆发513种族冲突期间,我根本不在吉隆坡。这一点,警方的政治部有记录在案可以证明。

最近这些仇恨、偏激和极端主义的谎言正在升级。

大马人民必须不分肤色、信仰、年龄、性别地团结一致,向他们宣战,阻止他们破坏马来西亚多元色彩的和平、团结、和谐及未来。

我呼吁中庸和爱国的大马子民一起向极端主义说不,并对谎言和仇恨政治零容忍。

让我以对赛阿巴提出刑事及民事诉讼的决定,作为中庸爱国的大马人民以”对极端、仇恨、谎言政治零容忍”拯救马来西亚的第一炮。

Posted in 建国进程, 民主行动党, 罪案.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.