Skip to content


为什么马来西亚的政治跌落至只是谎言、谎言和谎言的最低水平?

正当2万7222名吉打双溪里茂州议席选民在今天投票选出他们的州议员,一道让全部政党及领袖都感到焦虑的问题出现——为什么马来西亚的政治跌落至只是谎言、谎言和谎言的最低水平!

巫统/国阵在双溪里茂补选的竞选活动,是以“行动党要成立基督国、要废除君主立宪制、反马来人及伊斯兰教”的谎言开始。

马华也“不遑多让”,谎称虽然1842名华裔选民中有超过50%是马华党员,但“只有10%的双溪里茂州选区华裔选民在505大选投给国阵”。

我两天前在双溪里茂助选时指出的,1842名华裔选民中,有1400人在上届大选出来投票。伊斯兰党得票约800张,国阵得票约600张,也就是民联伊斯兰党及国阵巫统的得票率分别大约为55%及45%。

如果民联伊斯兰党能在双溪里茂这样的乡村选区得到90%华裔选民的支持,那马华是不是想说,民联能在城市选区地得到150%华裔选民的支持?

双溪里茂1842 名华裔选民多数集中在五个投票站:十三碑(26%华裔),双溪里茂(19%华裔)、Kabu Sepuloh(10.2%华裔)、Batu Enam Belas(12.1%华裔)及迪迪巴都村(13.4%)

我接到的民主行动党针对华裔选民投票趋势的分析如下:

“在这些地区,华裔选民对伊斯兰党的支持率预计介于45%至55%(假定马来选民在这些地区对伊斯兰党的支持率超过50%)”

“对比2008年大选,华裔选民对伊斯兰党的支持率在2013年大选看来有所增加。在拥有26%华裔选民的十三碑,伊斯兰党支持率从2008年至2013年增加9.7%。伊斯兰党预计在2008 年获得40%至45%华裔的支持。因此,华裔对伊斯兰党的支持从2008年至2013年增加大约5%至10%。”

图表:2008年及2013年伊斯兰党在5个最多华裔选民的投票站所获支持率

KOD AND DM Cina% PAS%2013 PAS%2008 2013-2008
SIMPANG TIGA 012/20/07 26.3% 47.2% 37.5% 9.7%
SUNGAI LIMAU 012/20/10 19.0% 49.4% 46.9% 2.5%
KABU SEPULOH 012/20/11 10.2% 50.7% 50.9% -0.2%
BATU ENAM BELAS 012/20/16 12.1% 58.1% 62.0% -3.9%
KAMPUNG TITI BATU 012/20/17 13.4% 59.2% 56.3% 2.9%

马华试图告诉大家,国阵在505大选双溪里茂选区只获得10%华裔选民的支持。一旦国阵在这补选获得超过10%华裔选民支持,他们就可以宣称华裔选民已回流支持国阵。

马华竟可以在补选中,毫无根据及理由地制造谎言及伪造数据。

如果马华的说法有任何依据,马华早已反驳我在星期六的数据。我不奇怪马华过去两天完全没有任何数据的反驳,因为马华的谎言已被彻底揭穿。

我很惊讶,双溪里茂补选出现的谎言,不只散布在选区,也在网络。

例如,一个如此卑鄙的谎言就说到:

“Malah bukan secara kebetulan Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang adalah salah seorang ahli keluarga Illuminati …….Ada 13 keluarga yang membawa bloodline Illuminati , dan salah satu darinya ialah keluarga Li. Di Malaysia panggilan Li di tukar kepada Lim seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng dan di Singapura Lee. Ramai yang tak tahu Lee Kuan Yew serta Lim Kit Siang adalah sepupu.”

『现今的槟州首长不碰巧地正是光明帮家族的其中一人。有13个家庭带有光明帮背景,其中一个家庭是李氏家族。在马来西亚,“李氏”转换成“林氏”,就如林吉祥及林冠英与新加坡的“李氏”(都是同一姓)。很多人都不知道,李光耀及林吉祥是堂兄弟。』

马来西亚没有一个华人会相信上述荒谬的言论——我国的“林”可以与新加坡的“李”交替使用。但是,非华裔可能因此被误导。所谓”光明帮“的指责根本是没有根据、滑稽及诽谤的。

让全部人感到最惊讶的是,马华及民政愿意成为如此卑鄙谎言的工具。

双溪里茂补选期间还有很多其它的谎言。这些补选期间出现的诽谤及中伤,不只针对行动党领袖,伊斯兰党及公正党领袖也深受其害。

民联三党的领袖准备与国阵领袖一同谴责所有在选举期间出现的谎言及人身攻击,以打造一个干净、诚实、真正政治竞选的新时代。问题是,巫统及国阵领袖准备与民联领袖一同公开谴责这些在大选或补选出现的谎言吗?

Posted in 政治, 选举.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.